Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Accountantspraktijk Houwaart B.V. gedeponeerd d.d. 07-10-2021 bij Kamer van Koophandel Den Haag 

Artikel 1. DEFINITIES 

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: 

 1. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, waaronder stukken of gegevensdragers; 
 2. Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten; 
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 4. Opdrachtnemer: Accountantspraktijk Houwaart B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28035217, gevestigd aan de Voorstraat 52 te 2201 HW Noordwijk, telefoon: 071-3616094, e-mail: info@accountantspraktijkhouwaart.nl, website: www.accountantspraktijkhouwaart.nl; 
 5. Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst; 
 6. Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. 

Artikel 4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER 

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 6. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten, alsmede de overige schade van Opdrachtnemer vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 7. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. Mits de werkzaamheden waarop deze Bescheiden betrekking hebben zijn afgerond dan wel de Overeenkomst is geëindigd op grond van artikel 8 of 14. 

Artikel 5. UITVOERING OPDRACHT 

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, de Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. 
 4. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of de onderneming van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. 

Artikel 6. (BEROEPS)REGELGEVING 

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig respecteren. Onder beroepsregelgeving wordt verstaan de relevante gedrags- en beroepsregels van de bij de uitvoering betrokken Medewerker(s) zoals maar niet beperkt tot de regels van NBA, NOB, RB en NEVOA. 
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer onder meer maar niet uitsluitend: 
 3. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en bij de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten, zonder Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen;
 4. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen. 
 5. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving. 
 6. Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer. 

Artikel 7. INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen werkwijzen, computerprogramma`s, systeemontwerpen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 8. OVERMACHT 

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en deze situatie langer duurt dan drie maanden gerekend vanaf het moment van het ontstaan van voormelde situatie, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 

Artikel 9. HONORARIUM 

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
 2. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of wordt berekend op basis van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 3. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 
 6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de Werkzaamheden in rekening gebracht. De periodiciteit is afhankelijk van de omvang en de duur van de Werkzaamheden, een en ander naar oordeel van de Opdrachtnemer. 

Artikel 10. BETALING 

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. 
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.-. Wanneer de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is niet handelend in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf, wordt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten gehandeld, met als minimum € 40. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Artikel 11. TERMIJNEN 

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is. 

Artikel 12. RECLAME 

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst, betaling uit te stellen of andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft, te weigeren. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum van drie maal het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige Opdracht, tot driemaal het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag van het honorarium voor de betreffende Opdracht, dit alles met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000). Het totaalbedrag waarvoor Opdrachtnemer op grond van voornoemde zinsnede aansprakelijk kan zijn, zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. 
 4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer dan wel wanneer enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat. Met dien verstande dan Opdrachtnemer ook in geval van opzet of bewuste roekeloosheid nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade of gederfde inkomsten van Opdrachtgever. Deze bepaling is niet van toepassing voor Opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of dienst.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens indirecte-, bedrijfs- of gevolgschade.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

Artikel 143. OPZEGGING 

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. 
 2. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden. 

3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 15. OPSCHORTINGSRECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 16. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische middelen risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging en virus overbrenging.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade bij één of ieder van hen die eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17. ONAFHANKELIJKHEID 

 1. Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist, en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden de onderneming of organisatie van Opdrachtgever aangaand, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

Artikel 18. GEHEIMHOUDING 

 1. Opdrachtnemer is behoudens verplichtingen die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 
 2. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel en uitgezonderd in het geval dat (i) Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure (ii) een bestuurder of Medewerker van Opdrachtnemer, wordt aangemerkt als medepleger in de zin van de AWB, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 
 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem in te schakelen derden. 

Artikel 19. OVERIGE BEPALINGEN 

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren. Met betrekking tot door Opdrachtgever beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever in dat geval verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back up, veiligheid en viruscontrole procedures. 
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en Medewerkers van Opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van alle door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden en/of hulppersonen. 

Artikel 20. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is. 
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtnemer om gezamenlijk te kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting. 

Artikel 21. VINDPLAATS EN WIJZIGING 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatste versie die aan Opdrachtgever is verstrekt. 

Artikel 21. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

Meer weten?

Wij helpen u graag! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.